دانلود کامل ترين مجموعه شيپ فايل هاي جمعيتي استان تهران شامل مرز شهرستانها و نقاط شهري بر اساس سرشماري سال95


این مجموعه فوق العاده شامل دو شيپ فايل مهم و کاربردیه که قابل استفاده در نرم افزار مرتبط با سیستم هاي اطلاعات مکانی نظیر ArcGIS , QGIS می باشه.داخل این مجموعه 2 شيپ فايل وجود دارد:1-مرز شهرستان ها به همراه اطلاعات جمعيتي(جمعیت کل،جمعیت مرد،جمعیت زن،تعداد خانوار) 2-نقاط شهري به همراه اطلاعات جمعيتي(جمعیت کل،جمعیت مرد،جمعیت زن،تعداد خانوار)اطلاعات جمعيتي بر اساس سرشماري سال 95 می باشد. تو این فروشگاه میتونی با  هزینه بسیار کم  داده هاي مطمئن بدست بیاری.اگر مشکلی داشتید به  صورت تلفنی و یا از طریق واتساپ در خدمتتون هستم.شماره تماس بنده در ارتباط با ما موجود است.هر روز در اینستاگرام مطالب

ادامه مطلب  
دانلود کامل ترين شيپ فايل هاي جمعيتي استان زنجان شامل جمعیت شهرستانها و نقاط شهري بر اساس سرشماري سال95


این مجموعه شامل دو شيپ فايل که قابل استفاده در نرم افزار مرتبط با سیستم هاي اطلاعات مکانی نظیر ArcMap و QGIS می باشد.داخل این مجموعه 2 شيپ فايل وجود دارد:1-مرز شهرستان ها به همراه اطلاعات جمعيتي(جمعیت کل،جمعیت مرد،جمعیت زن،تعداد خانوار) 2-نقاط شهري به همراه اطلاعات جمعيتي(جمعیت کل،جمعیت مرد،جمعیت زن،تعداد خانوار)اطلاعات جمعيتي بر اساس سرشماري سال 95 می باشد. تو این فروشگاه میتونی با  هزینه بسیار کم  داده هاي مطمئن بدست بیاری.اگر مشکلی داشتید به  صورت تلفنی و یا از طریق واتساپ در خدمتتون هستم.شماره تماس بنده در ارتباط با ما موجود است.هر روز در اینستاگرام مطالب جالب در قالب نقشه ارائه م

ادامه مطلب  
دانلود کامل ترين مجموعه شيپ فايل هاي جمعيتي استان سیستان و بلوچستان شامل مرز شهرستانها و نقاط شهري بر اساس سرشماري سال95


این مجموعه فايل قابل استفاده در نرم افزار مرتبط با سیستم هاي اطلاعات مکانی نظیر ArcMap می باشد.داخل این مجموعه 2 شيپ فايل وجود دارد:1-مرز شهرستان ها به همراه اطلاعات جمعيتي(جمعیت کل،جمعیت مرد،جمعیت زن،تعداد خانوار) 2-نقاط شهري به همراه اطلاعات جمعيتي(جمعیت کل،جمعیت مرد،جمعیت زن،تعداد خانوار)اطلاعات جمعيتي بر اساس سرشماري سال 95 می باشد. تو این فروشگاه میتونی با  هزینه بسیار کم  داده هاي مطمئن بدست بیاری.اگر مشکلی داشتید به  صورت تلفنی و یا از طریق واتساپ در خدمتتون هستم.شماره تماس بنده در ارتباط با ما موجود است.هر روز در اینستاگرام مطالب جالب در قالب نقشه ارائه می گرد

ادامه مطلب  
دانلود کامل ترين مجموعه شيپ فايل هاي جمعيتي استان یزد شامل مرز شهرستانها و نقاط شهري بر اساس سرشماري سال95


این مجموعه فايل قابل استفاده در نرم افزار مرتبط با سیستم هاي اطلاعات مکانی نظیر ArcMap می باشد.داخل این مجموعه 2 شيپ فايل وجود دارد:1-مرز شهرستان ها به همراه اطلاعات جمعيتي(جمعیت کل،جمعیت مرد،جمعیت زن،تعداد خانوار) 2-نقاط شهري به همراه اطلاعات جمعيتي(جمعیت کل،جمعیت مرد،جمعیت زن،تعداد خانوار)اطلاعات جمعيتي بر اساس سرشماري سال 95 می باشد. تو این فروشگاه میتونی با  هزینه بسیار کم  داده هاي مطمئن بدست بیاری.اگر مشکلی داشتید به  صورت تلفنی و یا از طریق واتساپ در خدمتتون هستم.شماره تماس بنده در ارتباط با ما موجود است.هر روز در اینستاگرام مطالب جالب در قالب نقشه ارائه می گردد می توان

ادامه مطلب  
دانلود کامل ترين مجموعه شيپ فايل هاي جمعيتي استان خراسان جنوبي شامل مرز شهرستانها و نقاط شهري بر اساس سرشماري سال95


این مجموعه فايل قابل استفاده در نرم افزار مرتبط با سیستم هاي اطلاعات مکانی نظیر ArcMap می باشد.داخل این مجموعه 2 شيپ فايل وجود دارد:1-مرز شهرستان ها به همراه اطلاعات جمعيتي(جمعیت کل،جمعیت مرد،جمعیت زن،تعداد خانوار) 2-نقاط شهري به همراه اطلاعات جمعيتي(جمعیت کل،جمعیت مرد،جمعیت زن،تعداد خانوار)اطلاعات جمعيتي بر اساس سرشماري سال 95 می باشد. تو این فروشگاه میتونی با  هزینه بسیار کم  داده هاي مطمئن بدست بیاری.اگر مشکلی داشتید به  صورت تلفنی و یا از طریق واتساپ در خدمتتون هستم.شماره تماس بنده در ارتباط با ما موجود است.هر روز در اینستاگرام مطالب جالب در قالب نقشه ارائه می گردد&nbs

ادامه مطلب  
دانلود کامل ترين مجموعه شيپ فايل هاي جمعيتي استان خراسان شمالی شامل مرز شهرستانها و نقاط شهري بر اساس سرشماري سال95


این مجموعه فايل قابل استفاده در نرم افزار مرتبط با سیستم هاي اطلاعات مکانی نظیر ArcMap می باشد.داخل این مجموعه 2 شيپ فايل وجود دارد:1-مرز شهرستان ها به همراه اطلاعات جمعيتي(جمعیت کل،جمعیت مرد،جمعیت زن،تعداد خانوار) 2-نقاط شهري به همراه اطلاعات جمعيتي(جمعیت کل،جمعیت مرد،جمعیت زن،تعداد خانوار)اطلاعات جمعيتي بر اساس سرشماري سال 95 می باشد. تو این فروشگاه میتونی با  هزینه بسیار کم  داده هاي مطمئن بدست بیاری.اگر مشکلی داشتید به  صورت تلفنی و یا از طریق واتساپ در خدمتتون هستم.شماره تماس بنده در ارتباط با ما موجود است.هر روز در اینستاگرام مطالب جالب در قالب نقشه ارائه می گردد&nbs

ادامه مطلب  
دانلود کامل ترين مجموعه شيپ فايل هاي جمعيتي استان خراسان رضوی شامل مرز شهرستانها و نقاط شهري بر اساس سرشماري سال95


این مجموعه فايل قابل استفاده در نرم افزار مرتبط با سیستم هاي اطلاعات مکانی نظیر ArcMap می باشد.داخل این مجموعه 2 شيپ فايل وجود دارد:1-مرز شهرستان ها به همراه اطلاعات جمعيتي(جمعیت کل،جمعیت مرد،جمعیت زن،تعداد خانوار) 2-نقاط شهري به همراه اطلاعات جمعيتي(جمعیت کل،جمعیت مرد،جمعیت زن،تعداد خانوار)اطلاعات جمعيتي بر اساس سرشماري سال 95 می باشد. تو این فروشگاه میتونی با  هزینه بسیار کم  داده هاي مطمئن بدست بیاری.اگر مشکلی داشتید به  صورت تلفنی و یا از طریق واتساپ در خدمتتون هستم.شماره تماس بنده در ارتباط با ما موجود است.هر روز در اینستاگرام مطالب جالب در قالب نقشه ارائه می گردد 

ادامه مطلب  
دانلود کامل ترين مجموعه شيپ فايل هاي جمعيتي استان لرستان شامل مرز شهرستانها و نقاط شهري بر اساس سرشماري سال95


این مجموعه شيپ فايل قابل استفاده در نرم افزار مرتبط با سیستم هاي اطلاعات مکانی نظیر ArcMap می باشد.داخل این مجموعه 2 شيپ فايل وجود دارد:1-مرز شهرستان ها به همراه اطلاعات جمعيتي(جمعیت کل،جمعیت مرد،جمعیت زن،تعداد خانوار) 2-نقاط شهري به همراه اطلاعات جمعيتي(جمعیت کل،جمعیت مرد،جمعیت زن،تعداد خانوار)اطلاعات جمعيتي بر اساس سرشماري سال 95 می باشد. تو این فروشگاه میتونی با  هزینه بسیار کم  داده هاي مطمئن بدست بیاری.اگر مشکلی داشتید به  صورت تلفنی و یا از طریق واتساپ در خدمتتون هستم.شماره تماس بنده در ارتباط با ما موجود است.هر روز در اینستاگرام مطالب جالب در قالب نقشه ارائه می گردد 

ادامه مطلب  
دانلود کامل ترين مجموعه شيپ فايل هاي جمعيتي استان کردستان شامل مرز شهرستانها و نقاط شهري بر اساس سرشماري سال95


این مجموعه شيپ فايل قابل استفاده در نرم افزار مرتبط با سیستم هاي اطلاعات مکانی نظیر ArcMap می باشد.داخل این مجموعه 2 شيپ فايل وجود دارد:1-مرز شهرستان ها به همراه اطلاعات جمعيتي(جمعیت کل،جمعیت مرد،جمعیت زن،تعداد خانوار) 2-نقاط شهري به همراه اطلاعات جمعيتي(جمعیت کل،جمعیت مرد،جمعیت زن،تعداد خانوار)اطلاعات جمعيتي بر اساس سرشماري سال 95 می باشد. تو این فروشگاه میتونی با  هزینه بسیار کم  داده هاي مطمئن بدست بیاری.اگر مشکلی داشتید به  صورت تلفنی و یا از طریق واتساپ در خدمتتون هستم.شماره تماس بنده در ارتباط با ما موجود است.هر روز در اینستاگرام مطالب جالب در قالب نقشه ارائه می گردد 

ادامه مطلب  
دانلود کامل ترين مجموعه شيپ فايل هاي جمعيتي استان کهگیلویه و بویراحمد شامل مرز شهرستانها و نقاط شهري بر اساس سرشماري سال95


این مجموعه شيپ فايل قابل استفاده در نرم افزار مرتبط با سیستم هاي اطلاعات مکانی نظیر ArcMap می باشد.داخل این مجموعه 2 شيپ فايل وجود دارد:1-مرز شهرستان ها به همراه اطلاعات جمعيتي(جمعیت کل،جمعیت مرد،جمعیت زن،تعداد خانوار) 2-نقاط شهري به همراه اطلاعات جمعيتي(جمعیت کل،جمعیت مرد،جمعیت زن،تعداد خانوار)اطلاعات جمعيتي بر اساس سرشماري سال 95 می باشد. تو این فروشگاه میتونی با  هزینه بسیار کم  داده هاي مطمئن بدست بیاری.اگر مشکلی داشتید به  صورت تلفنی و یا از طریق واتساپ در خدمتتون هستم.شماره تماس بنده در ارتباط با ما موجود است.هر روز در اینستاگرام مطالب جالب در قالب نقشه ارائه

ادامه مطلب  
دانلود کامل ترين مجموعه شيپ فايل هاي جمعيتي استان گلستان شامل مرز شهرستانها و نقاط شهري بر اساس سرشماري سال95


این مجموعه شيپ فايل قابل استفاده در نرم افزار مرتبط با سیستم هاي اطلاعات مکانی نظیر ArcMap می باشد.داخل این مجموعه 2 شيپ فايل وجود دارد:1-مرز شهرستان ها به همراه اطلاعات جمعيتي(جمعیت کل،جمعیت مرد،جمعیت زن،تعداد خانوار) 2-نقاط شهري به همراه اطلاعات جمعيتي(جمعیت کل،جمعیت مرد،جمعیت زن،تعداد خانوار)اطلاعات جمعيتي بر اساس سرشماري سال 95 می باشد. تو این فروشگاه میتونی با  هزینه بسیار کم  داده هاي مطمئن بدست بیاری.اگر مشکلی داشتید به  صورت تلفنی و یا از طریق واتساپ در خدمتتون هستم.شماره تماس بنده در ارتباط با ما موجود است.هر روز در اینستاگرام مطالب جالب در قالب نقشه ارائه می گردد 

ادامه مطلب  
دانلود کامل ترين مجموعه شيپ فايل هاي جمعيتي استان فارس شامل مرز شهرستانها و نقاط شهري بر اساس سرشماري سال95


این مجموعه شيپ فايل قابل استفاده در نرم افزار مرتبط با سیستم هاي اطلاعات مکانی نظیر ArcMap می باشد.داخل این مجموعه 2 شيپ فايل وجود دارد:1-مرز شهرستان ها به همراه اطلاعات جمعيتي(جمعیت کل،جمعیت مرد،جمعیت زن،تعداد خانوار) 2-نقاط شهري به همراه اطلاعات جمعيتي(جمعیت کل،جمعیت مرد،جمعیت زن،تعداد خانوار)اطلاعات جمعيتي بر اساس سرشماري سال 95 می باشد. تو این فروشگاه میتونی با  هزینه بسیار کم  داده هاي مطمئن بدست بیاری.اگر مشکلی داشتید به  صورت تلفنی و یا از طریق واتساپ در خدمتتون هستم.شماره تماس بنده در ارتباط با ما موجود است.هر روز در اینستاگرام مطالب جالب در قالب نقشه ارائه می گردد می

ادامه مطلب  
دانلود کامل ترين مجموعه شيپ فايل هاي جمعيتي استان چهارمحال و بختیاری شامل مرز شهرستانها و نقاط شهري بر اساس سرشماري سال95


این مجموعه شيپ فايل قابل استفاده در نرم افزار مرتبط با سیستم هاي اطلاعات مکانی نظیر ArcMap می باشد.داخل این مجموعه 2 شيپ فايل وجود دارد:1-مرز شهرستان ها به همراه اطلاعات جمعيتي(جمعیت کل،جمعیت مرد،جمعیت زن،تعداد خانوار) 2-نقاط شهري به همراه اطلاعات جمعيتي(جمعیت کل،جمعیت مرد،جمعیت زن،تعداد خانوار)اطلاعات جمعيتي بر اساس سرشماري سال 95 می باشد. تو این فروشگاه میتونی با  هزینه بسیار کم  داده هاي مطمئن بدست بیاری.اگر مشکلی داشتید به  صورت تلفنی و یا از طریق واتساپ در خدمتتون هستم.شماره تماس بنده در ارتباط با ما موجود است.هر روز در اینستاگرام مطالب جالب در قالب نقشه ارائه م

ادامه مطلب  
دانلود کامل ترين مجموعه شيپ فايل هاي جمعيتي استان بوشهر شامل مرز شهرستانها و نقاط شهري بر اساس سرشماري سال95


این مجموعه شيپ فايل قابل استفاده در نرم افزار مرتبط با سیستم هاي اطلاعات مکانی نظیر ArcMap می باشد.داخل این مجموعه 2 شيپ فايل وجود دارد:1-مرز شهرستان ها به همراه اطلاعات جمعيتي(جمعیت کل،جمعیت مرد،جمعیت زن،تعداد خانوار) 2-نقاط شهري به همراه اطلاعات جمعيتي(جمعیت کل،جمعیت مرد،جمعیت زن،تعداد خانوار)اطلاعات جمعيتي بر اساس سرشماري سال 95 می باشد. تو این فروشگاه میتونی با  هزینه بسیار کم  داده هاي مطمئن بدست بیاری.اگر مشکلی داشتید به  صورت تلفنی و یا از طریق واتساپ در خدمتتون هستم.شماره تماس بنده در ارتباط با ما موجود است.هر روز در اینستاگرام مطالب جالب در قالب نقشه ارائه می گردد م

ادامه مطلب  
دانلود کامل ترين مجموعه شيپ فايل هاي جمعيتي استان آذربایجان شرقی شامل مرز شهرستانها و نقاط شهري بر اساس سرشماري سال95


این مجموعه شيپ فايل قابل استفاده در نرم افزار مرتبط با سیستم هاي اطلاعات مکانی نظیر ArcMap می باشد.داخل این مجموعه 2 شيپ فايل وجود دارد:1-مرز شهرستان ها به همراه اطلاعات جمعيتي(جمعیت کل،جمعیت مرد،جمعیت زن،تعداد خانوار) 2-نقاط شهري به همراه اطلاعات جمعيتي(جمعیت کل،جمعیت مرد،جمعیت زن،تعداد خانوار)اطلاعات جمعيتي بر اساس سرشماري سال 95 می باشد. تو این فروشگاه میتونی با  هزینه بسیار کم  داده هاي مطمئن بدست بیاری.اگر مشکلی داشتید به  صورت تلفنی و یا از طریق واتساپ در خدمتتون هستم.شماره تماس بنده در ارتباط با ما موجود است.هر روز در اینستاگرام مطالب جالب در قالب نقشه ارائه می گر

ادامه مطلب  
دانلود کامل ترين مجموعه شيپ فايل هاي جمعيتي استان آذربایجان غربی شامل مرز شهرستانها و نقاط شهري بر اساس سرشماري سال95


این مجموعه شيپ فايل قابل استفاده در نرم افزار مرتبط با سیستم هاي اطلاعات مکانی نظیر ArcMap می باشد.داخل این مجموعه 2 شيپ فايل وجود دارد:1-مرز شهرستان ها به همراه اطلاعات جمعيتي(جمعیت کل،جمعیت مرد،جمعیت زن،تعداد خانوار) 2-نقاط شهري به همراه اطلاعات جمعيتي(جمعیت کل،جمعیت مرد،جمعیت زن،تعداد خانوار)اطلاعات جمعيتي بر اساس سرشماري سال 95 می باشد. تو این فروشگاه میتونی با  هزینه بسیار کم  داده هاي مطمئن بدست بیاری.اگر مشکلی داشتید به  صورت تلفنی و یا از طریق واتساپ در خدمتتون هستم.شماره تماس بنده در ارتباط با ما موجود است.هر روز در اینستاگرام مطالب جالب در قالب نقشه ارائه می گر

ادامه مطلب  
دانلود کامل ترين مجموعه شيپ فايل هاي جمعيتي استان آذربایجان غربی شامل مرز شهرستانها و نقاط شهري بر اساس سرشماري سال95


این مجموعه شيپ فايل قابل استفاده در نرم افزار مرتبط با سیستم هاي اطلاعات مکانی نظیر ArcMap می باشد.داخل این مجموعه 2 شيپ فايل وجود دارد:1-مرز شهرستان ها به همراه اطلاعات جمعيتي(جمعیت کل،جمعیت مرد،جمعیت زن،تعداد خانوار) 2-نقاط شهري به همراه اطلاعات جمعيتي(جمعیت کل،جمعیت مرد،جمعیت زن،تعداد خانوار)اطلاعات جمعيتي بر اساس سرشماري سال 95 می باشد. تو این فروشگاه میتونی با  هزینه بسیار کم  داده هاي مطمئن بدست بیاری.اگر مشکلی داشتید به  صورت تلفنی و یا از طریق واتساپ در خدمتتون هستم.شماره تماس بنده در ارتباط با ما موجود است.هر روز در اینستاگرام مطالب جالب در قالب نقشه ارائه می گر

ادامه مطلب  
دانلود کامل ترين مجموعه شيپ فايل هاي جمعيتي استان اردبیل شامل مرز شهرستانها و نقاط شهري بر اساس سرشماري سال95


این مجموعه شيپ فايل قابل استفاده در نرم افزار مرتبط با سیستم هاي اطلاعات مکانی نظیر ArcMap می باشد.داخل این مجموعه 2 شيپ فايل وجود دارد:1-مرز شهرستان ها به همراه اطلاعات جمعيتي(جمعیت کل،جمعیت مرد،جمعیت زن،تعداد خانوار) 2-نقاط شهري به همراه اطلاعات جمعيتي(جمعیت کل،جمعیت مرد،جمعیت زن،تعداد خانوار)اطلاعات جمعيتي بر اساس سرشماري سال 95 می باشد. تو این فروشگاه میتونی با  هزینه بسیار کم  داده هاي مطمئن بدست بیاری.اگر مشکلی داشتید به  صورت تلفنی و یا از طریق واتساپ در خدمتتون هستم.شماره تماس بنده در ارتباط با ما موجود است.هر روز در اینستاگرام مطالب جالب در قالب نقشه ارائه می گردد 

ادامه مطلب  
دانلود کامل ترين مجموعه شيپ فايل هاي جمعيتي استان سمنان شامل مرز شهرستانها و نقاط شهري بر اساس سرشماري سال95


این مجموعه فايل قابل استفاده در نرم افزار مرتبط با سیستم هاي اطلاعات مکانی نظیر ArcMap می باشد.داخل این مجموعه 2 شيپ فايل وجود دارد:1-مرز شهرستان ها به همراه اطلاعات جمعيتي(جمعیت کل،جمعیت مرد،جمعیت زن،تعداد خانوار) 2-نقاط شهري به همراه اطلاعات جمعيتي(جمعیت کل،جمعیت مرد،جمعیت زن،تعداد خانوار)اطلاعات جمعيتي بر اساس سرشماري سال 95 می باشد. تو این فروشگاه میتونی با  هزینه بسیار کم  داده هاي مطمئن بدست بیاری.اگر مشکلی داشتید به  صورت تلفنی و یا از طریق واتساپ در خدمتتون هستم.شماره تماس بنده در ارتباط با ما موجود است.هر روز در اینستاگرام مطالب جالب در قالب نقشه ارائه می گردد می تو

ادامه مطلب  
دانلود کامل ترين مجموعه شيپ فايل هاي جمعيتي استان قم شامل مرز شهرستانها و نقاط شهري بر اساس سرشماري سال95


این مجموعه فايل قابل استفاده در نرم افزار مرتبط با سیستم هاي اطلاعات مکانی نظیر ArcMap می باشد.داخل این مجموعه 2 شيپ فايل وجود دارد:1-مرز شهرستان ها به همراه اطلاعات جمعيتي(جمعیت کل،جمعیت مرد،جمعیت زن،تعداد خانوار) 2-نقاط شهري به همراه اطلاعات جمعيتي(جمعیت کل،جمعیت مرد،جمعیت زن،تعداد خانوار)اطلاعات جمعيتي بر اساس سرشماري سال 95 می باشد. تو این فروشگاه میتونی با  هزینه بسیار کم  داده هاي مطمئن بدست بیاری.اگر مشکلی داشتید به  صورت تلفنی و یا از طریق واتساپ در خدمتتون هستم.شماره تماس بنده در ارتباط با ما موجود است.هر روز در اینستاگرام مطالب جالب در قالب نقشه ارائه می گردد می توانی

ادامه مطلب  
دانلود کامل ترين مجموعه شيپ فايل هاي جمعيتي استان مازندران شامل مرز شهرستانها و نقاط شهري بر اساس سرشماري سال95


این مجموعه فايل قابل استفاده در نرم افزار مرتبط با سیستم هاي اطلاعات مکانی نظیر ArcMap می باشد.داخل این مجموعه 2 شيپ فايل وجود دارد:1-مرز شهرستان ها به همراه اطلاعات جمعيتي(جمعیت کل،جمعیت مرد،جمعیت زن،تعداد خانوار) 2-نقاط شهري به همراه اطلاعات جمعيتي(جمعیت کل،جمعیت مرد،جمعیت زن،تعداد خانوار)اطلاعات جمعيتي بر اساس سرشماري سال 95 می باشد. تو این فروشگاه میتونی با  هزینه بسیار کم  داده هاي مطمئن بدست بیاری.اگر مشکلی داشتید به  صورت تلفنی و یا از طریق واتساپ در خدمتتون هستم.شماره تماس بنده در ارتباط با ما موجود است.هر روز در اینستاگرام مطالب جالب در قالب نقشه ارائه می گردد می

ادامه مطلب  
دانلود کامل ترين مجموعه شيپ فايل هاي جمعيتي استان مرکزی شامل مرز شهرستانها و نقاط شهري بر اساس سرشماري سال95


این مجموعه فايل قابل استفاده در نرم افزار مرتبط با سیستم هاي اطلاعات مکانی نظیر ArcMap می باشد.داخل این مجموعه 2 شيپ فايل وجود دارد:1-مرز شهرستان ها به همراه اطلاعات جمعيتي(جمعیت کل،جمعیت مرد،جمعیت زن،تعداد خانوار) 2-نقاط شهري به همراه اطلاعات جمعيتي(جمعیت کل،جمعیت مرد،جمعیت زن،تعداد خانوار)اطلاعات جمعيتي بر اساس سرشماري سال 95 می باشد. تو این فروشگاه میتونی با  هزینه بسیار کم  داده هاي مطمئن بدست بیاری.اگر مشکلی داشتید به  صورت تلفنی و یا از طریق واتساپ در خدمتتون هستم.شماره تماس بنده در ارتباط با ما موجود است.هر روز در اینستاگرام مطالب جالب در قالب نقشه ارائه می گردد می تو

ادامه مطلب  
دانلود کامل ترين مجموعه شيپ فايل هاي جمعيتي استان خوزستان شامل مرز شهرستانها و نقاط شهري بر اساس سرشماري سال95


این مجموعه فايل قابل استفاده در نرم افزار مرتبط با سیستم هاي اطلاعات مکانی نظیر ArcMap می باشد.داخل این مجموعه 2 شيپ فايل وجود دارد:1-مرز شهرستان ها به همراه اطلاعات جمعيتي(جمعیت کل،جمعیت مرد،جمعیت زن،تعداد خانوار) 2-نقاط شهري به همراه اطلاعات جمعيتي(جمعیت کل،جمعیت مرد،جمعیت زن،تعداد خانوار)اطلاعات جمعيتي بر اساس سرشماري سال 95 می باشد. تو این فروشگاه میتونی با  هزینه بسیار کم  داده هاي مطمئن بدست بیاری.اگر مشکلی داشتید به  صورت تلفنی و یا از طریق واتساپ در خدمتتون هستم.شماره تماس بنده در ارتباط با ما موجود است.هر روز در اینستاگرام مطالب جالب در قالب نقشه ارائه می گردد می

ادامه مطلب  
دانلود کامل ترين مجموعه شيپ فايل هاي جمعيتي استان کرمانشاه شامل مرز شهرستانها و نقاط شهري بر اساس سرشماري سال95


این مجموعه فايل قابل استفاده در نرم افزار مرتبط با سیستم هاي اطلاعات مکانی نظیر ArcMap می باشد.داخل این مجموعه 2 شيپ فايل وجود دارد:1-مرز شهرستان ها به همراه اطلاعات جمعيتي(جمعیت کل،جمعیت مرد،جمعیت زن،تعداد خانوار) 2-نقاط شهري به همراه اطلاعات جمعيتي(جمعیت کل،جمعیت مرد،جمعیت زن،تعداد خانوار)اطلاعات جمعيتي بر اساس سرشماري سال 95 می باشد. تو این فروشگاه میتونی با  هزینه بسیار کم  داده هاي مطمئن بدست بیاری.اگر مشکلی داشتید به  صورت تلفنی و یا از طریق واتساپ در خدمتتون هستم.شماره تماس بنده در ارتباط با ما موجود است.هر روز در اینستاگرام مطالب جالب در قالب نقشه ارائه می گردد می

ادامه مطلب  
دانلود کامل ترين مجموعه شيپ فايل هاي جمعيتي استان کرمان شامل مرز شهرستانها و نقاط شهري بر اساس سرشماري سال95


این مجموعه فايل قابل استفاده در نرم افزار مرتبط با سیستم هاي اطلاعات مکانی نظیر ArcMap می باشد.داخل این مجموعه 2 شيپ فايل وجود دارد:1-مرز شهرستان ها به همراه اطلاعات جمعيتي(جمعیت کل،جمعیت مرد،جمعیت زن،تعداد خانوار) 2-نقاط شهري به همراه اطلاعات جمعيتي(جمعیت کل،جمعیت مرد،جمعیت زن،تعداد خانوار)اطلاعات جمعيتي بر اساس سرشماري سال 95 می باشد. تو این فروشگاه میتونی با  هزینه بسیار کم  داده هاي مطمئن بدست بیاری.اگر مشکلی داشتید به  صورت تلفنی و یا از طریق واتساپ در خدمتتون هستم.شماره تماس بنده در ارتباط با ما موجود است.هر روز در اینستاگرام مطالب جالب در قالب نقشه ارائه می گردد می تو

ادامه مطلب  
دانلود کامل ترين مجموعه شيپ فايل هاي جمعيتي استان اصفهان شامل مرز شهرستانها و نقاط شهري بر اساس سرشماري سال95


این مجموعه فايل قابل استفاده در نرم افزار مرتبط با سیستم هاي اطلاعات مکانی نظیر ArcMap می باشد.داخل این مجموعه 2 شيپ فايل وجود دارد:1-مرز شهرستان ها به همراه اطلاعات جمعيتي(جمعیت کل،جمعیت مرد،جمعیت زن،تعداد خانوار) 2-نقاط شهري به همراه اطلاعات جمعيتي(جمعیت کل،جمعیت مرد،جمعیت زن،تعداد خانوار)اطلاعات جمعيتي بر اساس سرشماري سال 95 می باشد. تو این فروشگاه میتونی با  هزینه بسیار کم  داده هاي مطمئن بدست بیاری.اگر مشکلی داشتید به  صورت تلفنی و یا از طریق واتساپ در خدمتتون هستم.شماره تماس بنده در ارتباط با ما موجود است.هر روز در اینستاگرام مطالب جالب در قالب نقشه ارائه می گردد می ت

ادامه مطلب  
دانلود کامل ترين مجموعه شيپ فايل هاي جمعيتي استان ایلام شامل مرز شهرستانها و نقاط شهري بر اساس سرشماري سال95


این مجموعه فايل قابل استفاده در نرم افزار مرتبط با سیستم هاي اطلاعات مکانی نظیر ArcMap می باشد.داخل این مجموعه 2 شيپ فايل وجود دارد:1-مرز شهرستان ها به همراه اطلاعات جمعيتي(جمعیت کل،جمعیت مرد،جمعیت زن،تعداد خانوار) 2-نقاط شهري به همراه اطلاعات جمعيتي(جمعیت کل،جمعیت مرد،جمعیت زن،تعداد خانوار)اطلاعات جمعيتي بر اساس سرشماري سال 95 می باشد. تو این فروشگاه میتونی با  هزینه بسیار کم  داده هاي مطمئن بدست بیاری.اگر مشکلی داشتید به  صورت تلفنی و یا از طریق واتساپ در خدمتتون هستم.شماره تماس بنده در ارتباط با ما موجود است.هر روز در اینستاگرام مطالب جالب در قالب نقشه ارائه می گردد می تو

ادامه مطلب  
دانلود کامل ترين مجموعه شيپ فايل هاي جمعيتي استان هرمزگان شامل مرز شهرستانها و نقاط شهري بر اساس سرشماري سال95


این مجموعه فايل قابل استفاده در نرم افزار مرتبط با سیستم هاي اطلاعات مکانی نظیر ArcMap می باشد.داخل این مجموعه 2 شيپ فايل وجود دارد:1-مرز شهرستان ها به همراه اطلاعات جمعيتي(جمعیت کل،جمعیت مرد،جمعیت زن،تعداد خانوار) 2-نقاط شهري به همراه اطلاعات جمعيتي(جمعیت کل،جمعیت مرد،جمعیت زن،تعداد خانوار)اطلاعات جمعيتي بر اساس سرشماري سال 95 می باشد. تو این فروشگاه میتونی با  هزینه بسیار کم  داده هاي مطمئن بدست بیاری.اگر مشکلی داشتید به  صورت تلفنی و یا از طریق واتساپ در خدمتتون هستم.شماره تماس بنده در ارتباط با ما موجود است.هر روز در اینستاگرام مطالب جالب در قالب نقشه ارائه می گردد می

ادامه مطلب  
دانلود کامل ترين مجموعه شيپ فايل هاي جمعيتي استان همدان شامل مرز شهرستانها و نقاط شهري بر اساس سرشماري سال95


این مجموعه فايل قابل استفاده در نرم افزار مرتبط با سیستم هاي اطلاعات مکانی نظیر ArcMap می باشد.داخل این مجموعه 2 شيپ فايل وجود دارد:1-مرز شهرستان ها به همراه اطلاعات جمعيتي(جمعیت کل،جمعیت مرد،جمعیت زن،تعداد خانوار) 2-نقاط شهري به همراه اطلاعات جمعيتي(جمعیت کل،جمعیت مرد،جمعیت زن،تعداد خانوار)اطلاعات جمعيتي بر اساس سرشماري سال 95 می باشد. تو این فروشگاه میتونی با  هزینه بسیار کم  داده هاي مطمئن بدست بیاری.اگر مشکلی داشتید به  صورت تلفنی و یا از طریق واتساپ در خدمتتون هستم.شماره تماس بنده در ارتباط با ما موجود است.هر روز در اینستاگرام مطالب جالب در قالب نقشه ارائه می گردد می تو

ادامه مطلب  
دانلود کامل ترين مجموعه شيپ فايل هاي جمعيتي استان گیلان شامل مرز شهرستانها و نقاط شهري بر اساس سرشماري سال95


این مجموعه فايل قابل استفاده در نرم افزار مرتبط با سیستم هاي اطلاعات مکانی نظیر ArcMap می باشد.داخل این مجموعه 2 شيپ فايل وجود دارد:1-مرز شهرستان ها به همراه اطلاعات جمعيتي(جمعیت کل،جمعیت مرد،جمعیت زن،تعداد خانوار) 2-نقاط شهري به همراه اطلاعات جمعيتي(جمعیت کل،جمعیت مرد،جمعیت زن،تعداد خانوار)اطلاعات جمعيتي بر اساس سرشماري سال 95 می باشد. تو این فروشگاه میتونی با  هزینه بسیار کم  داده هاي مطمئن بدست بیاری.اگر مشکلی داشتید به  صورت تلفنی و یا از طریق واتساپ در خدمتتون هستم.شماره تماس بنده در ارتباط با ما موجود است.هر روز در اینستاگرام مطالب جالب در قالب نقشه ارائه می گردد می تو

ادامه مطلب  
دانلود کامل ترين مجموعه شيپ فايل هاي جمعيتي استان قزوین شامل مرز شهرستانها و نقاط شهري بر اساس سرشماري سال95


این مجموعه فايل قابل استفاده در نرم افزار مرتبط با سیستم هاي اطلاعات مکانی نظیر ArcMap می باشد.داخل این مجموعه 2 شيپ فايل وجود دارد:1-مرز شهرستان ها به همراه اطلاعات جمعيتي(جمعیت کل،جمعیت مرد،جمعیت زن،تعداد خانوار) 2-نقاط شهري به همراه اطلاعات جمعيتي(جمعیت کل،جمعیت مرد،جمعیت زن،تعداد خانوار)اطلاعات جمعيتي بر اساس سرشماري سال 95 می باشد. تو این فروشگاه میتونی با  هزینه بسیار کم  داده هاي مطمئن بدست بیاری.اگر مشکلی داشتید به  صورت تلفنی و یا از طریق واتساپ در خدمتتون هستم.شماره تماس بنده در ارتباط با ما موجود است.هر روز در اینستاگرام مطالب جالب در قالب نقشه ارائه می گردد می تو

ادامه مطلب  
تحقیق درباره جمعیت خانواده


↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓فرمت فايل: word  (قابل ویرایش و آماده پرینت)تعداد صفحات:23  قسمتی از متن فايل دانلودی:مقدمه:جستجوی حد متناسب جمعیت برای هر جامعه‌ای با توجه به شرایط اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی حاكم بر آن، پژوهشگران و متخصصان مسایل جمعيتي را یاری می‌كند تا به سوی شناخت واقعیت‌هاي جامعه خود گام بردارند. امّا این حركت به دنبال خود سیاست‌ها و خط‌مشی‌هاي معینی را می‌طلبد تا به یافته‌ها و نظرات اصولی و علمی، جامعه عمل بپوشاند، زیرا شناخت مسئله و مشكل اجتماعی یا جمعيتي هر چند كه بسیار مهم تلقی می‌وشد. اما مهمتر از آن نحوة عمل مردم و نهادهاي تنظیم كننده رفتار

ادامه مطلب  
دانلود 4 شيپ فايل(نقشه GIS) مهم تقسیمات سیاسی استانی و شهرستانهاي هاي ایران و نقاط شهري و روستایی کل کشور


محصولی خواهی داشت یکی از مهمترين پکیج هايیه که هر متخصص GIS باید داشته باشه.  4 شيپ فايل توش هست مخصوص پروژه هاي کشوری و استانی:1-مرز تقسیمات استانی (شامل 31 رکورد اطلاعاتی) به صورت سطحی(پلیگونی) همچنین شامل اطلاعات توصیفی نام استان و مرکز استان به فارسی و همچنین محیط و مساحت هر استان2-مرز تقسیمات شهرستانی (شامل 429 رکورد اطلاعاتی) به صورت سطحی(پلیگونی)همچنین شامل اطلاعات توصیفی نام هر شهرستان و استانی که در آن واقع شده فارسی و همچنین محیط و مساحت هر استان3-نقاط شهري (شامل 1242 رکورد اطلاعاتی) به صورت نقطه ایهمچنین شامل اطلاعات توصیفی نام هر شهر و شهرستان،بخس و استانی 

ادامه مطلب  
شيپ فايل(نقشه GIS) جمعیت روستاهاي رزن به همراه مرز شهرستان سال95


شيپ فايل جمعیت روستاهاي شهرستان رزن به همراه شيپ فايل مرز شهرستان رزن یک محصول فوق العاده دیگه از رصدخانه مکان محور هست که برات تهیه کردم.این مجموعه شامل دو شيپ فايل یکی مرز شهرستان رزن به همراه اطلاعات جمعيتي (جمعیت،تعداد خانوار،جمعیت مرد و زن بر اساس سرشماري سال95) و یک شيپ فايل دیگه که شامل روستاهاي شهرستان رزن به همراه اطلاعات جمعيتي (جمعیت،تعداد خانوار،جمعیت مرد و زن بر اساس سرشماري سال95)تعداد روستاهاي این محصول 138 نقطه هست.این داده ها زمین مرجع(ژئورفرنس) هستند و قابلیت انطباق با دیگر لایه ها رو هم دارند و دارای فیلد هاي اطلاعات توصیفی نام و سلسه مراتب روستا از تقسیمات دهستان تا استانی که در آن واقع شده به فارسی مشخص می باشد.هرگونه مشکل یا سوالی که داشتی میتونی با من در ارتباط باشی شماره من در

ادامه مطلب  
شيپ فايل(نقشه GIS) خط و ایستگاههاي مترو شهر تبریز به همراه شبکه معابر و ایستگاههاي اتوبوس سال98


این مجموعه شامل  شيپ فايل هايشهر تبریز ه که قابل استفاده در نرم افزار هاي سیستم هاي اطلاعات جغرافیایی نظیر ArcGIS و QGIS و ...می باشه. لیست شيپ فايلها  شامل این 4 مورده:1-خطوط بهره برداری شده مترو به صورت لایه خطی Polyline2-ایستگاههاي بهره برداری شده مترو به صورت نقطه ای Point3-شبکه معابر(خیابانهاي)کامل شهر تبریز Polylineاین شيپ فايل شامل کلیه خیابانها مثل خیابانهاي اصلی و فرعی،بلوار ها،کوچه ها،بن بست ها،میادین،آزادراه،تقاطعات هم سطح و غیر همسطح شهر تبریز میشه4-ایستگاههاي اتوبوس Point اطلاعات توصیفی این شيپ فايلها نام فارسی هم داره. بروز رسانی شبکه معابر مربوط به سال 98 هست. این مجموعه برای دانشجویان و

ادامه مطلب  
شيپ فايل(نقشه GIS) خط و ایستگاههاي مترو شهر تبریز به همراه شبکه معابر و ایستگاههاي اتوبوس سال98


این مجموعه شامل  شيپ فايل هايشهر تبریز ه که قابل استفاده در نرم افزار هاي سیستم هاي اطلاعات جغرافیایی نظیر ArcGIS و QGIS و ...می باشه. لیست شيپ فايلها  شامل این 4 مورده:1-خطوط بهره برداری شده مترو به صورت لایه خطی Polyline2-ایستگاههاي بهره برداری شده مترو به صورت نقطه ای Point3-شبکه معابر(خیابانهاي)کامل شهر تبریز Polylineاین شيپ فايل شامل کلیه خیابانها مثل خیابانهاي اصلی و فرعی،بلوار ها،کوچه ها،بن بست ها،میادین،آزادراه،تقاطعات هم سطح و غیر همسطح شهر تبریز میشه4-ایستگاههاي اتوبوس Point اطلاعات توصیفی این شيپ فايلها نام فارسی هم داره. بروز رسانی شبکه معابر مربوط به سال 98 هست. این مجموعه برای دانشجویان و

ادامه مطلب  
تحقیق درباره انواع فايل از نظر نوع اطلاعات


↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓فرمت فايل: word  (قابل ویرایش و آماده پرینت)تعداد صفحات:31  قسمتی از متن فايل دانلودی:انواع فايل از نظر نوع اطلاعاتداده ها ممكن است در فايل به دو صورت ذخیره شوند:1ـ اسكی یامتن(text) 2ـ باینری(binary)این دو روش ذخیره شدن داده ها در موارد زیر با یكدیگر تفاوت دارند:1ـ تعیین انتهاي خط2ـ تعیین انتهاي فايل3ـ نحوه ذخیره شدن اعداد بر روی دیسكدر فايل متنی اعداد به صورت رشته أی از كاراكتر ذخیره می شوند ولی در فايل باینری اعداد به همان صورتی كه در حافظه قرار می گیرند بر روی دیسك ذخیره می گردند.در فايل متنی، كاراكتری كه پایان خط را مشخص می كند در حین ذخیره شدن بر روی دیسك ب

ادامه مطلب  
شيپ فايل ایران با جزییات کامل


شيپ فايل سراسر ایران با جزییات کامل و بانک اطلاعاتی شامل:* شيپ فايل مرز کشور* شيپ فايل مرز استان ها (دارای بانک اطلاعاتی)* شيپ فايل مرز شهرستان ها (دارای بانک اطلاعاتی)* شيپ فايل دریاچه ها و ناحیه هاي آبی در سطح کشور (دارای بانک اطلاعاتی)* شيپ فايل خطوط راه آهن (دارای بانک اطلاعاتی)* شيپ فايل جاده هاي کشور (دارای بانک اطلاعاتی)* شيپ فايل رودخانه و نهرهاي سطح کشور (دارای بانک اطلاعاتی)* شيپ فايل روستاها و آبادی هاي سطح کشور (دارای بانک اطلاعاتی) *** حجم فايل بعد ار اکسترک کردن حدود 50 مگابایت 

ادامه مطلب  
تحقیق درباره خراسان


↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓فرمت فايل: word  (قابل ویرایش و آماده پرینت)تعداد صفحات:10  قسمتی از متن فايل دانلودی:استان خراسان رضوی بخش کوچکی از خراسان بزرگ است. خراسان بزرگ در ادبیات ایران شامل تمامی شمال شرق ایران و بخش بزرگی از افغانستان می‌شود اما خراسان رضوی به مرکزیت شهر مشهد یکی از استانهاي کشور ایران است. این استان با مصوبه دولت در سال ۱۳۸۳ خورشیدی و پس از تقسیم استان خراسان به سه استان ایجاد شد.افزودن واژه رضوی به نام این استان از سوی دولت کنونی، به افتخار وجود آرامگاه هشتمین امام از امامان شیعه به نام امام رضا علیه السلام در مرکز این استان صورت گرفته است.در تقسیمات کشوری سال ۱۳۸۳ استان پهناور

ادامه مطلب  
پاورپوینت کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی شهري و روستایی


دانلود پاورپوینت با موضوع کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی شهري و روستایی، در قالب ppt و در 240 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: بخش اول: كاربرد ژئومورفولوژی در برنامه ریزی شهري و روستایی فصل اول: ژئومورفولوژی و آمایش شهريواحدهاي ناهمواری و انواع شهرشهرهاي كوهستانیشهرهاي پایكوهیشهرهاي جلگه و دشتشهرهاي دره ایشهرهاي مستقر در فرورفتگی هامكان یابی نوشهرهانقش شیب در برنامه ریزی شهري آستانه هاي شیب و برنامه ریزیشیب مورد نیاز برا ی طراحی هاي شهرينقش دینامیكها و فرایندهاي ژئومورفیك  در برنامه ریزی شهري اشکال مطلوب ونامطلوب خیابانها بر روی دامنه هاي شیب دارنقش پایداری و عدم پایداری در برنامه ریزی هافرایند هاي درونی و برنامه ریزی شهريآثار و پیامدهاي حركات زمین در شهرهازمین لرزه و شهرهاآتش فشان و آثار فرعی آنفر

ادامه مطلب  
پاورپوینت کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی شهري و روستایی


دانلود پاورپوینت با موضوع کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی شهري و روستایی، در قالب ppt و در 240 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: بخش اول: كاربرد ژئومورفولوژی در برنامه ریزی شهري و روستایی فصل اول: ژئومورفولوژی و آمایش شهريواحدهاي ناهمواری و انواع شهرشهرهاي كوهستانیشهرهاي پایكوهیشهرهاي جلگه و دشتشهرهاي دره ایشهرهاي مستقر در فرورفتگی هامكان یابی نوشهرهانقش شیب در برنامه ریزی شهري آستانه هاي شیب و برنامه ریزیشیب مورد نیاز برا ی طراحی هاي شهرينقش دینامیكها و فرایندهاي ژئومورفیك  در برنامه ریزی شهري اشکال مطلوب ونامطلوب خیابانها بر روی دامنه هاي شیب دارنقش پایداری و عدم پایداری در برنامه ریزی هافرایند هاي درونی و برنامه ریزی شهريآثار و پیامدهاي حركات زمین در شهرهازمین لرزه و شهرهاآتش فشان و آثار فرعی آنفر

ادامه مطلب  
دانلود لایه رقومی توپوگرافی ایران به همراه تقسیمات سیاسی استانی کل کشور(در فرمت شيپ فايل)


لایه رقومی توپوگرافی کل کشور ایران به همراه بروز ترين تقسیمات استانی ایران یک محصول جدید از رصدخانه مکان محور هست.مقیاس لایه رقومی توپوگرافی ایران 1:1000000 می باشد.این پکیج شامل دو شيپ فايل(shp) بسیار مهم و ضروری برای متخصصین سیستم هاي اطلاعات جغرافیاییهاول لایه رقومی توپوگرافی کامل کل کشور و دومی جدید ترين تقسیمات استانی کل کشور 31 استانشيپ فايل مرز استانهاي کشور شامل اطلاعات توصیفی نام استان و مرکز استانه از این دو تا سیپ فايل به راحتی میتونید در نرم افزار هاي مرتبط با GIS مثل ArcGIS یا QGIS استفاده کنید.هر روز در اینستاگرام مطالب جالبی در قالب نقشه ارائه می کنم می توانید از بخش پیوندها اینستاگرامم رو دنبال کنی.عبارات جستجو شده در رابطه با این محصول شامله:توپوگراف

ادامه مطلب  
پروژه درباره شرکت مخابرات خراسان رضوی


↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓فرمت فايل: word  (قابل ویرایش و آماده پرینت)تعداد صفحات:32  قسمتی از متن فايل دانلودی:تاریخچه شرکت مخابرات خراسان اولین مرکز تلفن استان خراسان در شهر مقدس مشهد با نصب 70 شماره تلفن مغناطیسی در سال 1298 مورد بهره برداری قرار گرفت و طی سالهاي 1298 لغایت 1357 تعداد مرکز خودکار تلفن شهري 9 مرکز افزایش یافت. طی برنامه پنج سال اول با راه اندازی 29 مرکز ,مجموع مراکز تلفن استان به 95 مرکز رسید.مطابق با برنامه توسعه پنج سال  دوم تاسیس 139 مرکز تلفن جدید پیش بینی شد که طی برنامه پنج سال دوم تعداد مرکز تلفن شهري به 252 مرکز افزایش یافت. شایان ذکر است کلیه عملیات نصب و راه ا

ادامه مطلب  
تحقیق درباره پت سنتر


↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓فرمت فايل: word  (قابل ویرایش و آماده پرینت)تعداد صفحات:21  قسمتی از متن فايل دانلودی: پت سنتر (1986: پرینستون، نیوجرسی، مهندس معمار: ریچارد راجرز و همكاران، مهندس سازه: اووه آروپ و همكاران) مركز تحقیقات در زمینه فن آوری. P.A. است و با هدف ایجاد حداكثر انعطاف پذیری در ارتباطات داخلی، گردش فعالیت ها و استفاده از فضاها به عنوان دفاتر، آزمایشگاهها و سرویس هاي خدماتی طراحی شده بود. چنین هدفی با استفاده از یك شبكة وسیع سازه اتی از فضاهاي آزاد بدون ستون تأمین گردید. سازة نمایان و آشكار این ساختمان كاملاً با نظریات كارفرما برای یك حضور بصری قوی، گرایش به فن اوری جدید را مورد تاكید قرار

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1