پروژه تمام جمع کننده در نرم افزار کیدنس به همراه لی اوت و شبیه سازی پست لی اوت

پروژه تمام جمع کننده در نرم افزار کیدنس به همراه لی اوت و شبیه سازی پست لی اوت

پروژه تمام جمع کننده در نرم افزار کیدنس به همراه لی اوت و شبیه سازی پست لی اوت

این پروژه شامل طراحی و شبیه سازی یک تمام جمع کننده با ساختار نمایش داده شده است که در آن هر یک از گیت ها حداگانه طراحی و شبیه سازی شده و برای هر یک شبیه سازی پست لی اوت نیز انجام شده و در ادامه با قرار دادن این گیت ها در کنار هم نیم جمع کننده و در نهایت تمام جمع کننده ایجاد شده و شبیه سازی شماتیک و لی اوت با هم مقایسه شده اند. ویژگی های جمع کننده نهایی در شکل زیر مشخص شده است.

فایل دانلودی شامل گزارش با فرمت ورد و نیز فایل کتابخانه کیدنس 5 میباشد.


خرید آنلاین